Привітання та прощання

1. Подивіться на фотографії та прослухайте аудіо-запис.

 

 

 

 

 

2. Хто зображений на фото?Поставте імена в правильному порядку.

A B C

1.Anton (B)

2.Timo (A)

3.Koko (C)

 

Guten Morgen!- Добрий день!

Herzlich Willkommen! – Ласкаво просимо!

Auf Wiederhören! – До наступної розмови!

Tschüs! – Бувай!

Gute Nacht! – Надобраніч!

Guten Abend! – Добрий вечір!

Hallo! – Привіт!

Auf Wiedersehen! – До побачення!

3. Розставте літери в словах в правильному порядку.

13 Uhr: Guten g T a! (Tag)

23.30 Uhr: Gute c h t a N! (Nacht)

7.30 Uhr: Guten n g o r M e! (Morgen)

4. Оберіть фрази до тем Begrüßung (Привітання) та Abschied (Прощання).

Guten Morgen! Herzlich Willkommen! Auf Wiederhören! Tschüs! Gute Nacht!

Guten Abend! Hallo! Auf Wiedersehen!

Begrüßung

Abschied

Guten Morgen!

Auf Wiederhören!

Herzlich Willkommen!

Auf Wiedersehen!

Guten Abend!

Tschüs!

Hallo!

Gute Nacht!)

5.Знайдіть відповідності до малюнків.

A

B

C

D

E

Ich bin Timo. – Я Тімо.

Wer bist du? – Хто ти?

Woher kommst du! – Звідки ти?

Ich komme aus Finnland – Я з Фінляндії.

Mein Name ist Timo! – Моє ім’я Тімо.

Freut mich! – Дуже приємно!

Ich heiße Jutta! – Мене звати Юта!

6.Прослухайте діалоги та підберіть картинку до кожної розмови. (додати аудіо)

Розповідне речення

Порядок слів у німецьких реченнях фіксований. Він може бути прямим і непрямим.

При прямому порядку слів на першому місці стоїть підмет (хто?), а потім присудок (що робить?). Наприклад: Ich (хто?) wohne (що робить?) in Berlin. – Я живу в Берліні.
Дієслово в розповідному німецькому реченні завжди стоїть на другому місці.При зворотному порядку слів другорядні члени речення можуть стояти на першому місці, а дієслово завжди на другому

Heute gehe ich ins Theater. – Сьогодні йду я в театр.

Ins Theater gehe ich heute. – У театр йду я сьогодні.


Питальне речення

Питальні речення з питальним словом починаються з питального слова, а далі йде основне дієслово. наприклад: Wer ist er? – Хто він? Wo wohnst du? – Де ти живеш? Wie heißen Sie? – Як вас звати?

 

 

7.Розставте слова в реченні в правильному порядку.

1. heißen wie Sie? Wie heißen Sie

2. Maier ich Andrea bin. Ich bin Andrea Maier

3. Sie? Woher kommen Woher kommen Sie

4mein Name Felipe. Ist Mein Name ist Felipe

 
ЛЕКСИКА

Familienname – Прізвище

Vorname – Ім’я

Straße – Вулиця

Hausnummer – Номер будинку

Postleitzahl – Індекс

Stadt – Вулиця

Du sprichst gut Deutsch! – Ти добре розмовляєш німецькою!

Ich spreche Deutsch und Türkisch – Я розмовляю німецькою і турецькою.

8.Знайдіть відповідності

Familienname

Vorname

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Stadt

Meier

8

Anna

Neuburg

23974

Berliner Straße

Familienname Meier

Vorname Anna

Straße Berliner Straße

Hausnummer 8

Postleitzahl 23974

Stadt Neuburg

Відмінювання дієслів.

При відмінюванні у дієслова замість закінчення en додаються наступні закінчення:

 

Запам’ятайте відмінювання дієслів sein (бути), haben (мати) і werden (ставати) та слабких дієслів:

ich я lern-e вчу
du ти lern-st вчиш
er, sie, es   він, вона, воно   lern-t вчить
wir ми ler-en вчимо
ihr ви lern-t вчите
Sie*/ sie Ви/ вони lern-en вчите/ вчать
Особа sein   haben   werden  
ich bin habe werde
du bist hast wirst
er, sie, es   ist hat wird
wir sind haben werden
ihr seid habt werdet
Sie/ sie sind haben werden

Деякі сильні дієслова в 2-й і 3-й особі однини змінюють кореневу голосну:

 

 

     
ich lese gebe
du liest gibst
er, sie, es   liest    

gibt

wir lesen geben
ihr lest gebt
Sie/ sie lesen geben  

9. Провідміняйте дієслова:

ich komme heiße lese bin
du kommst heißt liest bist
er,sie, es kommt heißt liest ist
wir kommen heißen lesen sind
ihr kommt heißt lest seid
sie, Sie kommen heißen lesen sind

10.Послухайте діалог та доповніть його словами з таблички.

bist heißt bin sprichst spreche kommst

Reporter: Hallo! Ich bin Lars von Radio “Multi-Kulti”. Und wie (heißt) ….. du?

Junge: Ali.

Reporter: Woher (kommst) …. du, Ali?

Junge: Aus der Türkei.

Reporter: Du (sprichst) …. aber gut Deutsch. Und du? Wer (bist) …. du?

Mädchen: Ich (bin)….Renan. Ich (spreche) …. auch Deutsch und Türkisch.

11. Доповніть речення словами, що наведені в дужках.

1. Sie ist… Studentin 2. Das sind … Max und Monika 3. Das ist… Max 4. Er ist… Musiker 5. Er ist aus … Berlin 6. Sie ist aus … Hamburg.

(Max, Max und Monika, Studentin, Hamburg, Musiker, Berlin).

12.Виконайте вправу на відмінювання дієслова haben

1.Wir ___________ ein Auto.

2. Ich ___________ keine Zeit.

3. Fatma ___________ zwei Kinder.

4. Die Frau ___________ eine gute Idee.

5. Wie viele Geschwister ___________ du?

6. Wer ___________ einen Kugelschreiber?

13.Доповніть закінчення.

1. Du spielst… immer gern.

2.Wie heißt… der neue Film?

3.Wie heißt… du?

4.Wie machst… du diese Aufgabe?

5.Reist…du gern?

14.Прослухайте пісню. (додати аудіо)

Звідки ці люди? Завершіть речення.

Herr Meier: ich komme aus…..

Frau Bärtschi: ich komme ……

Frau Pöltl: Ich ….

ТЕСТ

Який варіант відповіді підходить? Позначте!

1 Wie ________ du?

a) bin b) bist c) heißen d) heißt 1 ■d

Mein Name ________ Sabine.

a) bin b) hat c) heißt d) ist 2 ■d

Und __________ kommst du?

a) wo b) woher c) wohin d) woraus 3 b

__________ Berlin.

a) Aus b) In c) Nach d) Über 4 ■a

  1. Підберіть переклад до фраз

a/Надобраніч! b/Привіт! c/Добрий ранок! d/До побачення! e/Добрий вечір!

1.Gute Nacht! a

2.Hallo! b

3.Auf Wiedersehen! d

4.Guten Abend! e

5.Guten Morgen! c

СЛОВНИК

 

Verben (Дієслова)

arbeiten працювати
fragen питати
haben мати
heißen зватися
kommen приходити
leben жити
schreiben писати
sein бути
sprechen говорити
studieren навчатися (у ВНЗ)
wohnen проживати

Nomen (Іменники)

Deutschland, n Німеччина
Eltern, pl Батьки
Familienname, m Прізвище
Familienstand, m громадський стан
Frau, f жінка, пані
Geburtstag, m день народження
Straße, f вулиця
Student/in, m/f студент (ка)
Telefonnummer, f номер телефону
Adjektive (Прикметники)
alt старий
frei вільний
geschieden розлучений
klein маленький
neu новий
verheiratet одружений
Adverbien (Прислівники)
bitte будь-ласка
da тут, ось
erst спершу
noch ще
noch einmal ще раз
schon вже
Funktionswörter (Службові слова)
aber але
das це
dein твій
in в
ja так
was? що?
wer? хто?
wie? як?
wie viel? скільки?
woher? звідки?
wohin? куди?
Ausdrücke (Вислови, кліше)
Ach so! Правда? Ясно.
Bitte schön! Будь-ласка
Danke! дякую
Danke, es geht. Дякую, нормально (про справи)
Danke, gut. Дякую, добре
Danke schön! Дуже дякую
Entschuldigung! Вибачте
Guten Morgen! Доброго ранку
Guten Tag! Доброго дня
Hallo! Привіт!
Macht nichts. Та нічого
Wie bitte? Як, будь-ласка? (перепитування)
Wie geht es Ihnen? Як Ваші справи?
zur Zeit тепер, в цей час
Guten Abend! Доброго вечора

 

Німецький алфавіт

 

  1. Німецький алфавіт налічує 26 літер.

 

A a

a

B b

bee

C c

zee

D d

dee

E e

e

F f

eff

G g

gee

H h

ha

I i

i

J j

jott

K k

ka

L l

ell

M m

em

N n

en

O o

o

P p

pee

Q q

ku

R r

er

S s

es

T t

tee

U u

u

V v

fau

W w

wee

X x

iks

Y y

üpsilon

Z z

zett

 

Приголосні звуки вимовляються з допомогою голосних. 
В німецькій мові крім літер алфавіту є:

    * умлаути Ä ä,  Ö ö,  Ü ü
     * особливий знак ß  (ess-zett).
(Якщо на клавіатурі немає ß, то замість ß можна вживати ss.)

  1. Голосні звуки німецької мови

Голосні звуки у німецькій мові ( a, e, i, o, u) бувають довгі та короткі. Зазвичай у відкритих складах голосні звуки довгі, а у закритих – короткі. Проте є й спеціальні засоби для позначення довготи/короткості. 
  Довгота голосного позначається:
           * після ( ie ): hier, Lied, Sieg, Tier;
* вживанням поряд з голосною приголосного h: Kohl, hohl, Mehl, Lohn;

* подвоєнням голосного: Haar, Meer, Moor, Saat.
   

hпісля голосних не читається, а лише позначає їх довготу! 

 Короткість голосного позначається:
                * голосний короткий в односкладних словах (крім тих, що закінчуються на r): in, im, am, des.
* подвоєнням наступного приголосного:
Kamm, Hammer, kommen, rollen, і сполученням приголосних: Arm, System, Apfel, krank.

1. Прослухайте і повторіть слова з довгим i. Зверніть увагу, що e після i не читається, а лише позначає довготу:

Liegen, viel, wie, Sie, lieben, Miete, bieten, sieben, Lied, kriegen, lieben, fliegen, Tier, Kiel, Dienst.

2. Прослухайте і повторіть. Зверніть увагу на довготу подвоєного голосного.

Saal, Saat, Staat, Haar, Paar, Waage, See, Schnee, Seele, Reede, Tee, Idee, Beere, Fee, Boot, Vakuum.

3. Прослухайте і повторіть. Зверніть увагу на довготу голосного у відкритому складі всередині слова.

Nase, Vase, Wade, Hose, Rose, Note, Oma, Mode, Vogel, Hobel, Schnabel, Rebe, Rede, Regel, Nebel, Leben, Leder, Feder, Luxus, Lyrik.

4. Прослухайте і повторіть. Зверніть увагу на довготу голосного і при наступному голосному е.

Miete, Niete, Tiefe, Riegel, Liege, Ziege, Zwiebel, Diele, Kiefer, Siegel, Spiegel, Riese, Schiene, Miene, Kiel, Ziel, Brief, Sieg, Sieb, Dienst.

5. Прочитайте та поставте слова у табличку відповідно до довгого [a:] та короткого [a].

hn, Ast, Stadt, Ada, starr, Park, Anna, nah, Bahn, kam, Bann, an, Tag, Takt, Kamm, Paar, a, Staat, Star, Saat, nass, satt.

  1. Приголосні звуки в німецькій мові позначаються однією чи кількома літерами: s [s], ch [x], sch [∫].

Правила читання деяких приголосних і їх сполучень:

*s перед приголосними чи в кінці слова читається як [s]: Fest, fast, das, ist.

*s перед голосним читається як [z]: Salat, Soldat, Reise, Serie.

*ss подвійне та літера ß читаються як [s]: Gruß, Messe, Fuß, Kuß.

*Сполучення sp i st на початку кореня слова читаються як [∫]: Strand, Sport, spielen, stehen.

*Сполучення sch читається як [∫]: Schift, Schule, Schnee, schnell.

1. Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на вимову приголосного s перед голосним: 

Sand, Sekt, Semmel, Sinn, Sonne, Soll, Sorte, Suppe, Sumpf, Summe, Substanz, Signal, Signum, Sessel, System, Pinsel, Mensa, Visum, Kriese.

2. Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на вимову приголосного s в поєднаннях sp, st на початку кореневої частини слова і в поєднанні з sch:

Spalt, Stand, Stelle, Stempel, , Stift, Stulle, Stunde, Abstand, Schelm, Schiff, Schlamm, Schuld, Schuppe, Tisch, Tusch, Busch, Wunsch, Dusche, Fisch.

3.Розставте подані слова з літерою s на три групи відповідно до того, як вона вимовляється:

Fest, Sand, Soll, Schelm, Schiff, Prost, das, Schlamm, Semmel, Schminke, Schrift, Liste, Schloβ, Salat, fast, Sinn, Soldat, Reise, kosten, Serie, Lust, Schrott, Schuld, Busch, Sonne, Sekt, ist, Wunsch.

[s]

[z]

[∫]

Fest

fast

das

ist

Lust

Liste

kosten

Prost

Salat

Soldat

Reise

Serie

Sand

Sekt

Semmel

Sinn

Sonne

Soll

Schelm

Schiff

Schlamm

Schminke

Schrift

Schloβ

Schrott

Schuld

Busch

Wunsch

*Приголосний c у запозичених словах читається як [k]: Cafe, Computer, Camera.

*Приголосний v у запозичених словах читається як [v] – Vase, Visum, Valuta, а в незапозичених – як [f]: Vater, Vogel, viel.

*Приголосний h після голосних a, e, o, u в середині і в кінці слова не читається, а тільки позначає довготу голосних: Zahn, Lohn, sehen, Stuhl.

*Сполучення ch після голосних a, o, u читається як [x]: acht, Buch, noch, Koch.

*Сполучення ch після голосних e, i та в суфіксах chen, –lich, –ig і читається як пом’якшений звук [ç]: ich, lustig, Mädchen, rechnen.

*Сполучення ch на початку запозичених слів читається як [k]: Chor, Chlor, Charakter.

1. Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на правила читання приголосного v в запозичених словах:

Vitamin, Verrat, Visum, Serviette, Karneval, Vater, Nerv, Vetter, Volk, Verlag, Verlobte, Votum, vorstellen, Servus, vorbei, Verzug, Vase, Vormund, Vorschub.

2.Розставте наступні слова на дві групи за звуками [v] та [f]:

[v]

[f]

Vitamin, Visum, Vulkan, Karneval Nerv Serviette, Servus, Vase, Votum Vater Vetter, Volk, Verlag, Verlobte, Verrat, Vertrag, vorbei, Verzug, Vormund, vorstellen, Vorschub

viel, verstehen, vor, vorbei, Karneval, vorstellen, Verb, Vase, Nerv, Vitamin, Vormund, Vorschub, Verlag, Verlobte, Verrat,

3. Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на відмінність у вимові в сполученнях ch після голосних a, o, u і e, i, в суфіксахchen, –lich, –ig:

Pech, Fechten, Kindchen, Buch, Bildchen, Pferdchen, fraglich, kochen, empfindlich, täglich, saftig, heftig, acht, windig.

4. Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на правила читання приголосного h на початку слова і в середині слова після голосних.

Haft, Hemd, Hindi, Himmel, Hit, Hut, Hund, Hilfe, Hotel, Hahn, Kahn, Wahl, Strahl, Fahne, Sohle, Sehne, Zehe, Ehe, Zehn, Mehl, Ehre, Stuhl, Kuh, Ruhe.

*Сполучення ph у запозичених словах читається як [f]: Philosoph, Phlegma, Philharmonie.

*Сполучення tsch читається як [t∫]: Tschechow, Deutsch, Quatsch.

*Сполучення tz читається як [z]: trotz, kratzen, platzen.

*Сполучення ng в кінці та в середині слів читається як носовий звук [ŋ]: Gang, lang, bringen.

 

 

  1. Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на вимову приголосних: 

Rutsche, tschüss, platzen, Matratze, Quatsch, trotz, Satz, Tsunami, Ding, singen, Philosoph, Deutsch, kratzen, jung, Wange

4.Дифтонги в німецькій мові утворюються за допомогою наступних голосних:

au[aʊ] Baum, Traum, bauen

äu [ɔy] Gebäude, Häuser, Bäume

eu [ɔy] Eule, heute, Freude

ei [‘ае] teilen, Weile, mein

ai [ae] Mai, Kai, Kaiser

1. Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на вживання дифтонгів:

Ai: Bai, Mai, Main, Hain, Laib, Kaiser;

Ei: Wein, Geist, Weide, Reise, Meise, Meister, Breite, Weib, Feile, Eile, Leistung;

Eu: Beutel, Treue, Leute, Beute, Teufel, Leuchter, Euter, Europa, Euro:

Au: Kauf, Bauch, Rauch, Strauch, Haut, Tau, Laune, Erlaubnis, Urlaub;

Äu: Mäuse, Mäuler, Zäume, Zäune.

5.Умлаути формуються з поєднання наступних голосних:

Ä[ɛː]

Ö[øː]

Ü[yː]

Ä: lästig, später, Universität, kämpfen, regelmäßig

Ö: möchten, können, öffentlich, mögen, Möbel, Köln

Ü: ausführlich, natürlich, rückwärts, überall, die Bürokratie

 

1.  Прослухайте і повторіть, звертаючи увагу на голосні з Umlaut:

Ä: Kälte, Gärtner, Gebäck, Fläche;

Ö: Krönung, Klöppel, Löwe, Möbel, Mörder;

Ü: Glück, Stück, Brücke, Büste;

Äu: Säule, Räume, Träumer, Häuser, Gebäude, Bäume.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]